تعرفه تراکت و پوستر

1000 کاغذA4 تحریر سفید 80گرم سیاه سفید یک رو تحویل 2 روزه

48000

1000 کاغذA5 تحریر سفید 80گرم سیاه سفید یک رو تحویل 2 روزه

34000

1000 کاغذA6 تحریر سفید یا رنگی 80گرم چاپ سیاه سفید یک رو تحویل 2 روزه

19000

1000 کاغذA4 تحریر سفید یا رنگی 80گرم چاپ سیاه سفید دو رو تحویل 2 روزه

62000

1000 کاغذA5 تحریر سفید یا رنگی 80گرم چاپ سیاه سفید دو رو تحویل 2 روزه

46000

1000 کاغذA6 تحریر سفید یا رنگی 80گرم چاپ سیاه سفید دو رو تحویل 2 روزه

23000

1000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی یک رو(A3)تحویل 11 روز کاری

314000

1000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی یک رو(A4)تحویل 14روز

121000

1000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی یک رو(A4)تحویل 7روز

144000

1000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی یک رو(A5)تحویل 14روز

68000

1000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی یک رو(A6)تحویل 14روز

42000

1000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی دو رو(A3)تحویل 11روز کاری

484000

1000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی دو رو(A4)تحویل 11 روز کاری

191000

1000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی دو رو(A5)تحویل 11 روز کاری

113000

1000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی دو رو(A6)تحویل 11 روز کاری

74000

2000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی یک رو(A3)تحویل 11 روز کاری

418000

2000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی یک رو(A4)تحویل 11 روز کاری

171000

2000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی یک رو(A5)تحویل 11 روز کاری

93000

2000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی یک رو(A6)تحویل 11 روز کاری

54000

2000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی دو رو(A3)تحویل 11 روز کاری

599000

2000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی دو رو(A4)تحویل 11 روز کاری

234000

2000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی دو رو(A5)تحویل 11 روز کاری

134000

2000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی دو رو(A6)تحویل 11 روز کاری

85000

5000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی یک رو(A4)تحویل 11 روز کاری

320000

5000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی یک رو(A5)تحویل 11 روز کاری

168000

5000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی یک رو(A6)تحویل 11 روز کاری

91000

5000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی دو رو(A4)تحویل 11 روز کاری

380000

5000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی دو رو(A5)تحویل 11 روز کاری

208000

5000 تراکت رنگی کاغذ گلاسه رنگی دو رو(A6)تحویل 11 روز کاری

112000

1000 تراکت رنگی کاغذ تحریررنگی یک رو(A4)تحویل 11 روز کاری

106000

1000 تراکت رنگی کاغذ تحریررنگی یک رو(A5)تحویل 11 روز کاری

61000

1000 تراکت رنگی کاغذ تحریررنگی یک رو(A6)تحویل 11 روز کاری

38000

1000 تراکت رنگی کاغذ تحریررنگی دو رو(A4)تحویل 11 روز کاری

168000

1000 تراکت رنگی کاغذ تحریررنگی دو رو(A5)تحویل 11 روز کاری

101000

1000 تراکت رنگی کاغذ تحریررنگی دو رو(A6)تحویل 11 روز کاری

69000

2000تراکت رنگی کاغذ تحریررنگی یک رو(A4)تحویل 11 روز کاری

130000

2000تراکت رنگی کاغذ تحریررنگی یک رو(A5)تحویل 11روزکاری

74000

2000تراکت رنگی کاغذ تحریررنگی یک رو(A6)تحویل 11روزکاری

45000

2000تراکت رنگی کاغذ تحریررنگی دو رو(A4)تحویل 11روزکاری

199000

2000تراکت رنگی کاغذ تحریررنگی دو رو(A5)تحویل 11روزکاری

117000

2000تراکت رنگی کاغذ تحریررنگی دو رو(A6)تحویل 11روزکاری

77000

5000تراکت رنگی کاغذ تحریررنگی یک رو(A4)تحویل 11روزکاری

225000

5000تراکت رنگی کاغذ تحریررنگی یک رو(A5)تحویل 11 روز کاری

120000

5000تراکت رنگی کاغذ تحریررنگی یک رو(A6)تحویل 11 کاری روز

68000

5000تراکت رنگی کاغذ تحریررنگی دو رو(A4)تحویل 11 روز کاری

288000

5000تراکت رنگی کاغذ تحریررنگی دو رو(A5) تحویل 11 روز کاری

162000

5000تراکت رنگی کاغذ تحریررنگی دو رو(A6)تحویل11روزکاری

99000

1000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A4یک رو تحویل 6 روز کاری

144000

1000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A5یک رو تحویل 6 روز کاری

80000

1000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A6یک رو تحویل 6 روز کاری

48000

1000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A4 دو رو تحویل 6 روز کاری

214000

1000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A5 دو رو تحویل 6 روز کاری

123000

1000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A5 دو رو تحویل 6 روز کاری

123000

1000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A6 دو رو تحویل 6 روز کاری

79000

2000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A4 یک رو تحویل 6 روز کاری

194000

2000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A5 یک رو تحویل 6 روز کاری

103000

2000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A6 یک رو تحویل 6 روز کاری

59000

2000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A4 دو رو تحویل 6 روز کاری

257000

2000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A5 دو رو تحویل 6 روز کاری

146000

2000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A6 دو رو تحویل 6 روز کاری

92000

5000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A4 یک رو تحویل 6 روز کاری

355000

5000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A5 یک رو تحویل 6 روز کاری

185000

5000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A6 یک رو تحویل 6 روز کاری

103000

5000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A4 دو رو تحویل 6 روز کاری

415000

5000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A5 دو رو تحویل 6 روز کاری

225000

5000برگ تراکت کاغذ گلاسه رنگی A6 دو رو تحویل 6 روز کاری

133000

1000برگ تراکت کاغذ تحریر رنگی A4 یک رو تحویل 6 روز کاری

129000

1000برگ تراکت کاغذ تحریر رنگی A5 یک رو تحویل 6 روز کاری

73000

1000برگ تراکت کاغذ تحریر رنگی A6 یک رو تحویل 6 روز کاری

44000

1000برگ تراکت کاغذ تحریر رنگی A4 دو رو تحویل 6 روز کاری

191000

1000برگ تراکت کاغذ تحریر رنگی A5 دو رو تحویل 6 روز کاری

113000

1000برگ تراکت کاغذ تحریر رنگی A6 دو رو تحویل 6 روز کاری

75000

2000برگ تراکت کاغذ تحریر رنگی A4 یک رو تحویل 6 روز کاری

159000

2000برگ تراکت کاغذ تحریر رنگی A5 یک رو تحویل 6 روز کاری

106000

2000برگ تراکت کاغذ تحریر رنگی A6 یک رو تحویل 6 روز کاری

52000

2000برگ تراکت کاغذ تحریر رنگی A4 دو رو تحویل 6 روز کاری

219000

2000برگ تراکت کاغذ تحریر رنگی A5 دو رو تحویل 6 روز کاری

129000

2000برگ تراکت کاغذ تحریر رنگی A6 دو رو تحویل 6 روز کاری

84000

5000برگ تراکت کاغذ تحریر رنگی A4 یک رو تحویل 6 روز کاری

259000

5000برگ تراکت کاغذ تحریر رنگی A5 یک رو تحویل 6 روز کاری

148000

5000برگ تراکت کاغذ تحریر رنگی A6 یک رو تحویل 6 روز کاری

80000

5000برگ تراکت کاغذ تحریر رنگی A4 دورو تحویل 6 روز کاری

323000

5000برگ تراکت کاغذ تحریر رنگی A5 دورو تحویل 6 روز کاری

179000

5000برگ تراکت کاغذ تحریر رنگی A6 دورو تحویل 6 روز کاری

111000

تمامی قیمت ها به تومان است