تعرفه کارت ویزیت

سلفون براق یک رو سایز 8.5 در 4.8 تحویل5 روز کاری

28000

سلفون براق یک رو استاندارد(4.8*8.5) 11روز کاری

26000

سلفون براق دو رو (4.8*8.5) تحویل 5 روز کاری

43000

سلفون براق دورو سایز 8.5 در 4.8 تحویل 11 روز کاری

37000

سلفون براق دورو دور گرد 9*6 تحویل6 روز کاری

68000

سلفون براق دو رو دور گرد (6*9) تحویل 11 روز کاری

63000

سلفون براق دو رو دور گرد (6*9) تحویل 4 روز کاری

78000

سلفون مات 1رو 8.5*4.8 تحویل 5 روز کاری

28000

سلفون مات یک رو (4.8*8.5)تحویل 11روز کاری

26000

سلفون مات دو رو (4.8*8.5)تحویل 11روز کاری

37000

سلفون مات دو رو دور گرد(6*9)تحویل 11 روز کاری

63000

سلفون مات دو رو (4.8*8.5)تحویل 5روز کاری

43000

سلفون مات دو رو دور گرد(6*9)تحویل 4 روز کاری

78000

لیبل یک رو معمولی مات یا براق(4.8*8.5)تحویل 7 روز کاری

29000

لیبل شیشه ای(4.8*8.5)تحویل 13 روز کاری

83000

کتان امباس یک رو (4.8*8.5)تحویل 8 روز کاری

28000

کتان امباس دو رو (4.8*8.5)تحویل 8روز کاری

41000

کتان آلمانی یک رو (4.8*8.5)تحویل 8روز کاری

38000

کتان آلمانی دو رو (4.8*8.5)تحویل 8 روز کاری

53000

سوسماری یک رو (4.8*8.5) تحویل 10روز کاری

30000

سوسماری دو رو (4.8*8.5) تحویل 10روز کاری

42000

لمینت براق دو رو دور گرد (4.8*8.5)تحویل 13 روز کاری

78000

لمینت براق دو رو دور گرد (6*9)تحویل 13 روز کاری

87000

لمینت براق دو رو دور گرد (6*9)تحویل 6 روز کاری

94000

لمینت براق مربعی دو رو دور گرد (5*5)تحویل 13روز کاری

73000

لمینت مات دو رو دور گرد (4.8*8.5)تحویل 13روز کاری

101000

لمینت مات دو رو دور گرد(6*9)تحویل 13روز کاری

112000

لمینت مات دو رو دور گرد (6*9)تحویل 6روز کاری

120000

لمینت مات مربعی دو رو دور گرد (5*5)تحویل 13روز کاری

84000

کارت pvc برفی (شفاف) یکرو(500 عددی)(6*9)تحویل 15 روز کاری

153000

لمینت مات برجسته دو رو دور گرد 9*6 تحویل 6 روز کاری

94000

لمینت مات برجسته دو رو دور گرد 9*6 تحویل 13 روز کاری

87000

1000 عددپی وی سی 760میکرونی دو رو دورگرد سایز 9*6 تحویل 13 روز کاری

554000

500 عددپی وی سی 760میکرونی دو رو دورگرد سایز 9*6 تحویل 16روز کاری

335000

250 عددپی وی سی 760میکرونی دو رو دورگرد سایز 9*6 تحویل 16روز کاری

212000

لمینت مات برجسته مربعی دو رو دور گرد 5*5 تحویل 13 روز کاری

73000

لمینت مات برجسته دو رو دور گرد 8.5*4.8 تحویل 13 روز کاری

78000

500عددپی وی سی 500میکرونی دو رو دورگرد سایز 9*6 تحویل 9روز کاری

154000

1000عددپی وی سی 500میکرونی دو رو دورگرد سایز 9*6 تحویل 9روز کاری

231000

تمامی قیمت ها به تومان است